Seevens Tankservice is gegroeid uit het verwarmingsinstallatiebedrijf Seevens Piet BVBA, dat werd opgericht in 1977.

Sinds 1987, toen de nieuwe wetgevingen (VLAREM II) in werking traden, kwamen wij in aanraking met het probleem van verouderde, gescheurde of te vervangen stookolietanks die moesten worden verwijderd of gesaneerd.

Omdat er bijna geen betaalbare, gecertificeerde en gespecialiseerde bedrijven die deze tank- en bodemsaneringen op een veilige en efficiënte manier konden uitvoeren bestonden, zijn wij ons in de loop der tijd gaan toeleggen op deze activiteiten.

Heden ten dage is Seevens Tankservice uitgegroeid tot één van de weinige gespecialiseerde firma’s die zich enkel bezighoudt met tanksaneringen, en die elke opdracht, particulier of industrieel, op een veilige en correcte manier tot het gewenste resultaat brengt. Ons bedrijf kent 6 medewerkers in vaste dienst; we bezitten graafmachines, kranen en opleggers en alle specialistische apparatuur ten behoeve van tanksanering.

Tanksanering houdt in: het buiten gebruik stellen van oude, versleten of vervuilende opslagtanks, of het buiten gebruik stellen wegens overschakeling op andere energiebronnen (bv.gas). Zoals de regelgeving het voorschrijft moet een ondergrondse tank verwijderd worden. Het is niet de burger die er d’office mag van uitgaan dat de tank mag worden opgevuld. Het is de behandelende technicus of milieudeskundige die deze beslissing neemt,  ze verantwoordt, op papier zet en ondertekent.

Voor particuliere houders (hoofdstuk 6.5 van titel II van het VLAREM)

Rechtstreeks in de grond ingegraven houders dienen verwijderd; bij onmogelijkheid om de houder te verwijderen dient in overleg met een erkende technicus, de houder gevuld met zand, schuim of enig ander inert materiaal. Alle nodige maatregelen worden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen.

Voor de andere houders (hoofdstuk 5.17 van titel II van het VLAREM) :

Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, wordt binnen een termijn van 36 maanden de houder geledigd, gereinigd en verwijderd met behoud van de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Bij materiële onmogelijkheid tot verwijderen van de houder, wordt, binnen dezelfde termijn, in overleg met een milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, met een bevoegd deskundige of voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 2 bestemd voor de verwarming van gebouwen met een erkende stookolietechnicus, de houder geledigd, gereinigd en gevuld met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal. De nodige maatregelen worden getroffen voor explosiebeveiliging en om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen

Men kan ook de tank bijvoorbeeld laten repareren of dubbelwandig laten maken dit steeds volgend de VLAREM wetgeving.

Na het invullen van onze on-line offerteaanvraag en/of een analyse ter plaatse, zullen wij in detail de procedure bepalen en een kostprijs afgeven. Seevens Tankservice staat voor ervaring & know-how en een professionele aanpak. Wij zorgen voor een minimale overlast tijdens de werkzaamheden.

Bij al onze werken leveren wij de nodige attesten af die aantonen dat u voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Seevens Tankservice is gecertificeerd volgens de VLAREM II -norm.